مدیریت زیست محیطی

سیستم های مدیریت زیست محیطی با ارزیابی دوره ای ، موضوعی و سیستمی  به توسعه پایدار اجرای الزامات محیطی  کمک می کنند.

DNW  خدمات زیر را در زمینه سیستم های مدیریت زیست محیطی به سازمان ها ارائه می کند:

صدور گواهینامه ایزو : ISO14001 / ISO50001

آموزش و صدورگواهینامه های شخصی: ISO14001 / ISO50001