ایزو صنعت ساختمان

مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان به صورت یک “باید” درآمده است . سیستم های مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001 و ISO 45001  در اجرای ساختمان اجباری هستند.

تقریبا در تمام  تامین کنندگان و شرکت های فعال در صنعت ساختمان ، سیستم مدیریت کیفیت  اجرایی شده ودرحال توسعه آن به یک سیستم مدیریت یکپارچه هستند.

مدیریت در فعالیت های ساختمان سازی به یکی از استراتژی های موفق در بازار بدل شده زمانیکه تقاضا افزایش می یابد .

بیشتر سازنده ها به پیمانکارانی که اصول تضمین کیفیت را رعایت میکنند اعتماد بیشتری دارند.

که شامل پیمانکاران کلی و جزیی و شرکت های طراحی و برنامه ریزی و معماری نه تنها در حد دریافت گواهینامه ایزو بلکه به صورت سیستماتیک از مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت برای جلب رضایت مشتریان خود بهره می برند.

DNW  به فعالان در زمینه ساختمان سازی خدمات زیر را پیشنهاد می دهد :

صدور گواهینامه ایزو  :  ISO14001 و ISO 45001

آموزش و صدورگواهینامه های شخصی ISO14001 و ISO 45001