ممیزی و صدور گواهینامه سیستمی

رویه ای کلی که توسط تمام شرکت ها با هر زمینه فعالیت ، هر ابعادی و در هرکشوری بایستی پیروی شود : کیفیت همیشه هزینه دارد.شرکت دانا نو ونداد خدمات ممیزی و ارزیابی در برگیرنده کلیه فرآیندها ی سازمان ها ، خدمات و سیستم ها را پوشش می دهد.ممیزان ما در سطحی قابل توصیف در حد جهانی شمارا با الزامات استاندارد و قوانین خدمات، محصولات و پروژه ها آشنا می سازند.یک حقیقت اجتناب ناپذیر این است که کیفیت امری مهم برای موفقیت به ویژه از منظر جهانی شدن است .فرآیند ممیزی و صدورگواهینامه های سیستم مدیریت بر اساس قوانین سازمان بین المللی IAF و توسط ممیزین صاحب صلاحیت و گواهی IRCA صورت می پذیرد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی برای ممیزی و پیش ممیزی احتمالی لازم است 15 روز قبل از موعد مقرر با شرکت تماس بگیرید .


و بیشتر...